Privacybeleid van Praktijk Zonhoverheide

Laatste update op 03/06/2022.

De website www.praktijkzonhoverheide.be is eigendom van:

Praktijk Zonhoverheide
Zonhoverweg 35
3600 Genk
België

Telefoon: +32 (0)89 36 39 39

KBO 0655.822.938 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren

Waarom deze privacyverklaring?

Wij hechten groot belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en we verwerken deze met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat je als persoon geïdentificeerd kan worden. Alle artsen en medewerkers van onze praktijk houden zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als patiënt hebt (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten).

Welke gegevens verwerken wij?

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer.
  • Aanvullende gegevens: rijksregisternummer, mutualiteitsgegevens, nationaliteit, emailadres.
  • Gezondheidsgegevens: je medisch dossier.

Wie verwerkt je gegevens?

De gegevens worden door ons opgeslagen en enkel verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze ingezameld zijn en zolang dit hiervoor nodig is. Je medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden.

Onze verpleegkundigen en medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Ons medisch software programma is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van je gegevens te verzekeren.

Met welk doel verwerken we je gegevens?

Je persoonsgegevens en medische gegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van je consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid. Zoals bijvoorbeeld de zorgtrajecten.

Beveiligingsmaatregelen

Er worden zo weinig mogelijk gegevens bewaard op papier. Computers en computerprogramma’s zijn beveiligd door wachtwoorden. Enkel bevoegde personen krijgen toegang tot de systemen. Ook de leveranciers van onze hardware en software zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Delen van gegevens

De gegevens die we van jou verwerken, en die noodzakelijk zijn voor je behandeling worden enkel gedeeld met andere artsen of zorgverleners met wie je een behandelrelatie hebt in het kader van je gezondheidszorg. Wij streven ernaar om steeds te communiceren op digitale wijze via een beveiligd platform.

Indien je je geïnformeerde toestemming voor het delen van je SUMEHR hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien jij een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot je gegevens. (Een SUMEHR is een beknopte samenvatting van uw medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik en actuele gezondheidsproblemen.)

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met je eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met je eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

Je hebt het recht op inzage van je eigen persoonsgegevens. Je kan deze opvragen, inkijken en corrigeren.

In bepaalde gevallen kan je ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor je gezondheid.

Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in jou dossier kan je richten aan je huisarts. Bij vragen of klachten kan je ook steeds bij je arts terecht.

Indien je een inbreuk vermoedt op de verwerking van je persoonsgegevens en je arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, heb je de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Federale overheidsdienst Volksgezondheid

Op de website van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid kan je ook meer info terug vinden omtrent je patiënten rechten. Deze wet omschrijft duidelijk de rechten die jij als patiënt hebt en legt onmiddellijk ook een basis voor een goede en duurzame relatie tussen de patiënt en de zorgverlener.